Dražební řád

Článek 1.

Základní ustanovení

1. Tento "Dražební řád" upravuje prodej movitého či nemovitého majetku ve veřejné dražbě (dále jen dražba) podle zák. č. 26/2000 sb., zákon o veřejných dražbách. 2. Dražbu navrhuje osoba, která za podmínek stanovených zák. č. 26/2000 Sb. navrhuje provedení dražby (dále jako navrhovatel), dražbu provádí společnost DHfin s.r.o., se sídlem: B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice, IČO: 25293044, držitel koncesní listiny Okresního živnostenského úřadu Pardubice, č. ev. 360600-43694-00, rejstřík č. 27268 ze dne 23.10.2000, zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13628 (dále jako dražebník). 3. Dražebník provádí dražbu věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu převzetí státních kulturních institucí.Případný vývoz předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu režimu podle zák. č. 71/1994 Sb. a vývoz lze z území ČR uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že nejde o předměty prohlášené za kulturní památku, ani část takového souboru prohlášeného podle zák. č. 20/1987 Sb. za kulturní památku.

Článek 2. Předmět dražby

1. Předmět dražby je specifikován v "Dražební vyhlášce", v níž dražebník uvede přesné označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu předmětu dražby, popis stavu, v nímž se předmět dražby nachází, jeho odhadnutou nebo zjištěnou cenu. 2. S přechodem vlastnického práva k předmětu dražby přechází na vydražitele i práva a povinnosti spojené s vlastnictvím předmětu dražby.

Článek 3. Účastníci dražby

1. Účastníky dražby mohou být osoby právnické i fyzické a stát, budou-li splňovat podmínky stanovené v § 3 zák.č. 26/2000 Sb. Účastníkem dražby nesmí být osoba podnapilá, osoba hrubě porušující při dražbě pravidla slušného chování, jakož ani osoba jíž byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena či odňata způsobilost k právním úkonům. Dále pak účastníky dražby nemohou být osoby, které nesložily dražební jistotu (je-li požadována) a v opakované dražbě ani dražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u stejného dražebníka. Nikdo nesmí dražit za tyto osoby. 2. Účastník dražby je povinen prokázat se platným průkazem totožnosti, v případě obchodních společností i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců (originálem či ověřenou kopií), v případě zastoupení i plnou mocí s úředně ověřenými podpisy. 3. V případě, kdy bylo požadováno složení dražební jistoty (výše, způsob a termín je vždy uveden v "Dražební vyhlášce", doloží účastník dražby úhradu dokladem potvrzujícím úhradu (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, pokladní složenka) či může složit dražení jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny "Zápis do dražby" a bude mu přiděleno dražební číslo. 4. Účastníci dražby nesmějí činit žádné kroky k tomu, aby mařili či jakýmkoli způsobem negativně ovlivňovali volný průběh dražby.

Článek 4.

Organizační zabezpečení dražby

1. Dražebník je povinen dohlížet na průběh dražby, na činnost licitátora a dbát, aby dražba probíhala v souladu s právními předpisy a tímto dražebním řádem. 2. Přístup do prostor, v nichž bude dražba probíhat, musí být účastníkům dražby umožněn alespoň 30 minut před zahájením dražby, stejně tak i zaměstnancům příslušného živnostenského úřadu a ministerstva pověřeným kontrolou dražby, veřejnosti pak alespoň 10 minut před zahájením. 3. Dražebník je oprávněn upustit od dražby nejpozději do jejího zahájení, a to dle ust. § 22 (při dražbě dobrovolné) nebo § 46 (při dražbě nedobrovolné) zák. č. 26/2000 Sb. 4. Dražbu provádí dražebník svými zaměstnanci a pověřenými spolupracovníky

Článek 5. A) Průběh dražby

1. Dražba je zahájena vyvoláním licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby). Licitátor zahajuje dražbu popisem předmětu dražby, jeho vyvolávací cenou, oznámením minimálního příhozu a oznámením, o jakou dražbu jde (dobrovolná nedobrovolná,opakovaná). Poté vyzve licitátor účastníky dražby k podávání nabídek. 2. Podání je nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz. Nabídka musí být učiněna ústně a zvednutím přiděleného čísla, podání je perfektní až ústní nabídkou. 3. Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora " Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby (jeho označení), udělím mu příklep." učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Příklep lze učinit nejdříve 3 minuty po zahájení dražby. 4. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí. Los spočívá v tom, že bude na papír napsáno "Vydraženo" a do neprůhledného sáčku se vloží tento papír spolu s papíry čistými (jejich celkový počet se rovná počtu účastníků stejného nejvyššího podání), poté účastníci jednotlivě tahají papíry ze sáčku v pořadí jejich dražebních čísel (od nejnižšího) a tomu, kdo vytáhne papír s označením "Vydraženo", udělí licitátor příklep. 5. Je-li některý z účastníků dražby spoluvlastníkem předmětu dražby, není stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nevyšší podání, udělí licitátor příklep jemu. Je-li těchto účastníků dražby (spoluvlastníků) více, udělí licitátor příklep tomu, jehož spoluvlastnický podíl je nejvyšší. Při rovnosti spoluvlastnických podílů rozhodne licitátor losem (popsaným výše) o tom, komu z těchto spoluvlastníků příklep udělí. 6. Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo vůči předmětu dražby a doloží to dražebníkovi před zahájením dražby,není tento účastník stanoveným příhozem vázán. Učiní-li podání ve stejné výši jako nejvyšší podání a neučiní-li podání ve stejné výši spoluvlastník, udělí licitátor příklep účastníkovi dražby oprávněnému z předkupního práva. 7. Udělením příklepu je dražba ukončena. 8. Nebylo-li při dražbě učiněno ani nejnižší podání a to ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. V případě dobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby". V případě nedobrovolné dražby, kdy nebylo učiněno ani nejnižší podání, může dražebník provést opakovanou dražbu, kdy bude nejnižší podání sníženo o částku sjednanou ve "Smlouvě o provedení dražby". 9. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, se vrací dražební jistota (byla-li požadována) bankovním převodem na účet, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do dvou pracovních dnů ode dne konání dražby.

B) Podání a příhozy

1. Nejnižší podání je částka, za kterou bude v dražbě vyvoláno poprvé. Nejnižší podání činí maximálně dvě třetiny ceny odhadnuté nebo zjištěné. Toto podání se zaokrouhluje: a) na 50,- Kč, činí-li méně než 1.000,- Kč b) na 100,- Kč, činí-li více než 1.000,- a méně než 10.000,- Kč c) na 500,- Kč, činí-li více než 10.000,- Kč a méně než 30.000,- Kč d) na 1.000,- Kč, činí-li více než 30.000,- Kč a méně než 100.000,- Kč e) na 5.000,- Kč, činí-li více než 100.000,- Kč 2. Draží se, činí-li účastníci dražby vyšší podání (příhozy). Za příhoz se považuje, zvedne-li účastník dražby viditelně v ruce uchopené dražební číslo. Při více takových případech počítá licitátor příhozy narůstajícím způsobem. Za příhoz se považuje: a) 50,- Kč, činí-li okamžitá dražební cena (ODC) méně než 1.000,- Kč b) 100,- Kč, činí-li ODC více než 1.000,- Kč, ale méně než 5.000,- Kč c) 500,- Kč, činí-li ODC více než 5.000,- Kč, ale méně než 20.000,- Kč d) 1.000,- Kč, činí-li ODC více než 20.000,- Kč, ale méně než 50.000,- Kč e) 5.000,- Kč, činí-li ODC více než 50.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč f) 10.000,- Kč, činí-li ODC více než 100.000,- Kč g) jakákoliv vyšší částka nabídnutá některým z dražitelů Okamžitou dražební cenou se rozumí částka, za kterou je věc v průběhu narůstání příhozů vyvolávána. Licitátor může v průběhu dražby snížit výši minimálního příhozu. Nebylo-li učiněno nejnižší podání, sníží licitátor nejnižší podání o částku sjednanou ve smlouvě o provedení dražby. Nebylo-li učiněno nejnižší podání nebo nebylo-li učiněno nejnižší podání ani po jeho snížení, licitátor dražbu ukončí. Dražba je ukončena udělením příklepu.

Článek 6. Povinnosti vydražitele

1. Uhradí-li účastník dražby (vydražitel),jemuž byl licitátorem udělen příklep, cenu dosaženou vydražením ve lhůtě stanovené v "Dražební vyhlášce", přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. V opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním způsobenou a k úhradě vzniklé škody bude použita odpovídající část dražební jistoty, kterou zaplatil dražebníkovi.

Článek 7. Protokol o provedené dražbě

1. Po ukončení dražby vyhotoví dražebník "Protokol o provedené dražbě". V něm je uvedeno zejména: datum, místo a čas konání dražby, druh dražby, označení předmětu dražby, označení bývalého vlastníka, příp. zástavce a dlužníka, nejnižší podání, označení navrhovatele, dražebníka, licitátora a vydražitele, cena dosažená vydražením. 2. Tento protokol podepíší dražebník, licitátor a vydražitel.

Článek 8. Potvrzení o nabytí vlastnictví

1. "Potvrzení o nabytí vlastnictví" vydá dražebník vydražiteli, který nabyl vlastnictví podle § 29 (dražby dobrovolné) nebo § 53 (dražby nedobrovolné) zák.č. 26/2000 Sb., bez zbytečného odkladu. Písemné potvrzení obsahuje zejména: označení předmětu dražby, bývalého vlastníka, dražebníka a vydražitele. Přílohou musí být doklad, z něhož bude zřejmé, že došlo k úhradě ceny dosažené vydražením, dále pak případně stejnopis notářského zápisu (§ 47 odst. 8 zák. č. 26/2000 Sb.).

Článek 9. Předání předmětu dražby

1. Nabyl-li vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání dražby bude sepsán "Protokol o předání předmětu dražby" podepsaný dražebníkem, bývalým vlastníkem a vydražitelem. 2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. 3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby.Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel.

Článek 10. Závěrečná ustanovení

1. Přeprava věcí zakoupených v dražbě není zajišťována. Nedojde-li k jejich vyzvednutí ve lhůtě 15 dnů od zaplacení, má dražebník právo účtovat u věcí movitých za každý kalendářní den uložení 200,- Kč za každý vydražený předmět. Trvá-li toto právo nejméně 3 měsíce a déle, může dražebník věc prodat. 2. Za ztrátu či poškození vydražených věcí je odpovědný vydražitel od chvíle jejich převzetí nebo od uplynutí 15 pracovních dnů ode dne konání dražby, podle toho, která lhůta vyprší dříve. 3. Dražené věci jsou většinou již určitou dobu v užívání, tedy starší nebo staré. Veškeré předměty se draží bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis. Je v zájmu účastníka dražby, aby se před dražbou seznámil se stavem předmětu dražby a je výhradně na jeho zvážení, zda předmět odpovídá uvedenému popisu. Žádný navrhovatel, dražebník ani jeho zaměstnanci nenesou odpovědnost za chybný popis nebo pravost či autentičnost vydražovaného předmětu a také neposkytují žádnému z vydražitelů na jakýkoliv vydražený předmět žádnou záruku a veškeré výslovné či mlčky předpokládané záruky jsou tímto vyloučeny. Navrhovatel však odpovídá za vady předmětu dražby, které mu byly či měly být při podání návrhu na provedení dražby známy a neupozornil na ně dražebníka ve smlouvě o provedení dražby. Práva osob oprávněných z věcných břemen, váznoucí na předmětu dražby, zůstávají přechodem vlastnictví dražbou nedotčena. 4. Veškerá práva a povinnosti dražebníka, účastníků dražby i dalších osob, které budou na dražbě přítomny či jejichž práva budou provedením dražby dotčena, v tomto "Dražebním řádu" neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 26/2000 Sb. V Pardubicích dne 31.3.2001 dražebník v.r. Mgr.Petr Coufal