M a n d á t n í s m l o u v a č. /2006

uzavřená v souladu s § 566 a následujících Obchodního zákoníku mezi mandantem: zastoupené: IČO: DIČ: bankovní spojení: č. účtu: dále jen mandant na straně jedné a mandatářem: DHfin s.r.o., B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice zastoupená: Mgr.Petrem Coufalem, jednatelem společnosti IČO: 25293044 DIČ: 248-25293044 bankovní spojení: č. účtu: dále jen mandatář na straně druhé

Čl. I Předmět plnění

1.Účastníci smlouvy se dohodli, že předmětem smlouvy bude uplatnění oprávněné pohledávky u dlužníka - xxxxxx a její uspokojení právní mimosoudní cestou. 2.Pohledávkou se rozumí právní vztah ve smyslu znění zákona (§ 261 a následujících Obchodního zákoníku, případně § 488 a následujících Občanského zákoníku). Mandatář se zavazuje, že pro mandanta zařídí záležitost, která je předmětem smlouvy. Za tímto účelem uděluje mandant mandatářovi plnou moc k uskutečnění takové činnosti v rozsahu potřebném pro provedení potřebných úkonů k zařízení předmětu smlouvy. Mandatář je přitom povinen postupovat při zajištění záležitosti s odbornou péčí, pracovat na profesionální úrovni, v rámci zákona a chránit jemu známé zájmy mandanta.

Čl. II Povinnosti mandatáře

1.Mandatář je povinen zajistit plnění čl. I a o průběhu uplatnění oprávněných pohledávek podávat informace ústní nebo písemnou formou dle požadavku mandanta. 2.V případě, že pro mandanta převezme mandatář úhradu pohledávky v hotovosti, složí finanční obnos v pokladně mandanta neprodleně, nejpozději následující pracovní den ode dne převzetí částky, případně v hotovosti na číslo účtu, který mu bude oznámen. V případě, že dlužník zaplatí na účet mandatáře, mandatář převede tuto platbu ve prospěch účtu mandanta neprodleně, nejpozději následující pracovní den. Jestliže převezme za účelem úhrady od dlužníka jinou věc dle předchozího souhlasu mandanta, předá ji v téže lhůtě, resp. projedná s ním v téže lhůtě další postup.

Čl. III Povinnosti mandanta

1.Mandant se zavazuje, že po dobu trvání této smlouvy nebude realizovat pohledávky, které jsou předmětem této smlouvy, vlastními silami ani prostřednictvím třetí osoby (mimo soudního řízení). 2.Mandant při sepsání a podepsání této smlouvy zaručuje, že: - oprávněnost pohledávky není ze strany dlužníka rozporovaná a nejsou mu známy či dlužníkem vytýkány - vady plnění, ani jiné právní důvody, které by opravňovaly dlužníka k nezaplacení pohledávky. - v době podepsání smlouvy není mezi ním a dlužníkem veden právní spor, ve kterém by dlužník - rozporoval oprávněnost a opodstatněnost pohledávky v příloze uvedené - zadání odpovídá vztahům vytvořeným mezi ním a dlužníkem

Čl. IV. Doba plnění

1.Účastníci se dohodli na době plnění na dobu 3 měsíců ode dne podpisu této smlouvy s dobou výpovědní 1 měsíc. V případě, že nebude ve stanovenou dobu vypovězena, prodlužuje se na dobu neurčitou se stejnou dobou výpovědi. 2.Smlouvu lze vypovědět okamžitě v případě závažného jednání jedné ze smluvních stran, které poškozuje zájmy strany druhé.

Čl. V. Odměna mandatáře

1.Mandatář má nárok na odměnu za svou činnost pro mandanta. Nárok mandatáře na odměnu za jeho činnost pro mandanta vzniká jen v případě úspěšného vyřízení záležitosti, která je předmětem této smlouvy, tj. uspokojení pohledávky v souladu s touto smlouvou. V případě, že pohledávka bude na základě zařízení záležitosti mandatářem uspokojena plně nebo z části a půjde o plnění vyjádřitelné penězi, zaplatí mandant ve prospěch mandatáře % z vymožené pohledávky nebo její části. 2.Odměna je splatná v běžném měsíci poté, kdy je dlužná částka připsána ve prospěch mandanta nebo mandantovi předána v hotovosti. Odměna bude uhrazena převodem na účet mandatáře na základě vystavené faktury a to do 7 dnů od jejího obdržení. V případě, že nedojde k úhradě v daném termínu, je mandant povinen z fakturované dlužné částky uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení. 3.Pokud dlužník mandanta prokáže mandatáři zaplacení dlužné částky nebo její části v době platnosti této smlouvy, má se za to, že pohledávka byla uspokojena na základě činnosti mandatáře a mandatáři náleží odměna sjednaná v předchozím ustanovení. 4.V případě ukončení platnosti mandátní smlouvy náleží mandatáři odměna ze sepsaného splátkového kalendáře a splácení dlužníkem.

Čl. VI.

Veškeré údaje a informace poskytnuté mandatáři v souvislosti s jeho činností zachová mandatář v tajnosti a zavazuje se, že je nebude rozšiřovat, kromě případů, kdy je jejich využití nezbytné nebo užitečné za účelem splnění předmětu této smlouvy.

Čl. VII Ostatní ujednání

1. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma účastníky. 2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. 3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý účastník obdrží jedno vyhotovení. 4. Vztahy zde neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V Pardubicích dne

Mgr.Petr Coufal

____________________ ________________

P L N Á M O C

zmocňuje

DHfin s.r.o., B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice

IČO: 25293044 DIČ: 248-25293044 zastoupenou

Mgr.Petrem Coufalem

dále jen zmocněnec, aby mě zastupoval při jednání ve věcech mimosoudního vymožení pohledávky u dlužníka - Zmocněnec je oprávněn konat ve věci vymáhání pohledávky a uplatnění nároků z nesplněných smluv všechny nezbytné právní úkony svým jménem tak, jakoby konal vlastník nebo ten, kdo má právo hospodaření k této pohledávce, k uplatnění nároků a požadavků z nesplněných smluv, inkasování dlužné částky i na vlastní účet, včetně zajišťování věcí movitých. Tato plná moc slouží pro dlužníky i pro jiné osoby a orgány, před kterými bude pohledávka projednávána nebo kterých se týká, k prokázání oprávněnosti jednat ve věci. Na základě této plné moci je zmocněnec oprávněn udělit podle ustanovení §33a odst. 1 písm. b) OZ další plnou moc jiné osobě. V Pardubicích dne Zmocnění přijal dne

Mgr.Petr Coufal